Powiat Gryfiński Gmina Cedynia Gmina Moryń

Powiat Gryfiński             Gmina Cedynia                   Gmina Moryń

Współpraca

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubiechowa Dolnego Towarzystwo Miłośników Ziemi Cedyńskiej Cedyńskie Stowarzyszenie Wrzosowe Wzgórza Cedyńskie Bractwo Historyczne COMITATUS w Cedyni Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie MIĘTUS


Walory edukacyjno-przyrodnicze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
(cykl filmów i bank zdjęć)


Celem projektu jest wyprodukowanie materiałów filmowych, które będą wykorzystywane w procesie edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, będą także pełnić rolę filmów promujących przyrodę województwa zachodniopomorskiego. Wyjątkowo cennym skarbem przyrodniczym zachodniopomorskiego jest Cedyński Park Krajobrazowy z dopełniającą go otuliną. Tematy filmow:
   1° „Cedyński Park Krajobrazowy” – film wprowadzający
   2° „Wrzosowiska Cedyńskie – pomaganie przyrodzie”
   3° „Górki Krajnickie - czyli od Krajnika Górnego do Krajnika Dolnego”
   4° "Miłość do przyrody – wokół Zatoni Dolnej"
   5° „Impresje krajobrazowe”
   6° „Stara Żwirownia – nowy ekosystem”
   7° „Strzępeczka wielka - Rezerwat Olszyny Źródliskowej”
   8° "Rezerwat Przyrody Bielinek - stepowe klimaty"
   9° "Zwierzaki plejstoceńskie - Moryń"
 - oraz bank zdjęć przyrodniczych na nośnikach cyfrowych udostępniony gminom, punktom informacji turystycznej oraz szkołom.

Koncepcja filmów zbudowana jest na spostrzeżeniu, że każde miejsce, każda „mała ojczyzna” ma co najmniej jednego swojego lokalnego pasjonata dóbr przyrody i historii, który posiada wyjątkową wiedzę zrodzoną z fascynacji miejscem zamieszkania.
Każda część będzie zrealizowana w formie 1-5 minutowej impresji filmowej, dynamicznie zmontowanej z udziałem tych ludzi, którzy z pasją poprowadzą widza i opowiedzą nieznane szerszej publiczności legendy, historie oraz podzielą się informacją o urokliwych miejscach Parku. Wzbudzi to u widza szacunek do przyrody oraz zachęci do wielokrotnego odwiedzenia tych miejsc, w których mogą odnaleźć własne „cudowne” miejsca odpoczynku, relaksu, wycieczek. Przewiduje się wykorzystanie zdjęć z drona.


Rezultatem projektu będzie zwiększona świadomość przyrodnicza mieszkańców oraz odwiedzających województwo zachodniopomorskie, a także większa liczba osób odwiedzających wspomniany obszar.

GENEZA:
Diagnozę stanu zastanego oparto m.in. o:
1. Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (http://www.wzs.wzp.pl/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-zachodniopomorskiego), w której zapisano m.in. (str. 52):
- „Niewykorzystane są możliwości rozwoju turystyki aktywnej na terenach leśnych”,
- „Do pierwszorzędnych zadań zaliczyć należy także: promocję turystyki związanej z gospodarką leśną”
- „Atutem województwa jest przede wszystkim mnogość i zróżnicowanie atrakcyjnych akwenów i terenów sąsiadujących z nimi. Jeziora zachodniej części Pojezierza Pomorskiego, delta Odry, (…) tworzą unikalne warunki do uprawiania turystyki”

2. Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Cedynia na Lata 2015-2020 (http://www.cedynia.pl/32-gmina/dokumenty-strategiczne/342-strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-cedynia-na-lata-2015-2020), w której podkreśla się znaczenie rozwoju gminy (zapis na stronie 31):
IV. Wizję rozwoju gminy
Gmina Cedynia w roku 2020 to miejsce atrakcyjne turystycznie, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą zapewniającą wypoczynek turystom krajowym i zagranicznym; to miejsce, które oferuje dobre warunki do współpracy z inwestorami, przyciąga turystów, daje miejsca pracy dla mieszkańców – wszystko to przy optymalnym wykorzystaniu naturalnych walorów geograficznych i przyrodniczych oraz potencjału społeczności lokalnej.

Cedyński Park Krajobrazowy obejmuje teren o powierzchni 308,5 km2, znajdujący się na obszarze gmin Chojna, Cedynia, Mieszkowice i Moryń. Park jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Znajdujące się w granicach Parku grunty rolne, leśne i inne nieruchomości pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. (z: http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/cedyski-park-krajobrazowy/).
Gminy, których tereny znajdują się w obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego łączą swój rozwój z rozwojem turystki, dla której tereny o dużych przymiotach przyrodniczych i historycznych są istotnym walorem. Niezbędne staje się więc dotarcie z edukacją przyrodniczą do mieszkańców tego terenu jak też osób przybywających – turystów. Dla nich ważne są także wartości historyczne i kulturowe Parku.
Władze gmin, na których terenie leży Cedyński Park Krajobrazowy potwierdzają potrzebę stworzenia wizualnych materiałów promujących walory przyrodnicze (filmy, bank fotografii), które posiadałyby także cechy edukacjno-promocyjne. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, ma także na celu wpłynąć na postawy proprzyrodnicze turystów i mieszkańców regionu. Efekt projektu jest długoterminowy (wieloletni).

ODBIORCY: turyści polscy i niemieccy, jak też z innych państw, rodziny odwiedzające mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wczasowicze, młodzież szkolna, mieszkańcy gmin, na terenie których leży Park i jego otulina. Bardzo ważnymi odbiorcami są również nauczyciele przyrody, propagatorzy edukacji ekologicznej, zainteresowani promocją walorów przyrodniczo-historycznych.

CEL:
Cedyński Park Krajobrazowy nie posiada „filmowego portretu”, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebie stworzenia filmowego wizerunku Parku. Niezbędne jest zrealizowanie filmu, który ukaże społeczności lokalnej oraz szerszej - piękno Parku nie tylko latem, ale także w innych porach roku. Film ma zachęcić mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do „wyjścia” poza najbliższe środowisko zamieszkania i odwiedzania innych miejsc obszaru województwa i Parku, a zainteresować osoby, które nie znają Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i nigdy nie były na jego terenie. Film będzie miał istotne znaczenie dla osób, które interesują się przyrodą i cenią przebywanie w naturalnym środowisku. Film ma także być impulsem dla tych, którzy dotychczas nie interesowali się przyrodą, do odwiedzenia Parku, a nauczycieli ma zainspirować do rozpowszechniania wiedzy o Parku wśród młodzieży.
Ważna rola filmu to także wzmocnienie dumy pracowników Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz mieszkańców gmin z dorobku i posiadanego bogactwa przyrodniczego.

SPOSÓB ROZPOWSZECHNIANIA:
W szczególności Internet, także telewizje regionalne i miejscowe np. kablowa, komplementarnie także płyty dvd. Galeria zdjęć dostępna w Internecie na podstronie Stowarzyszenia SENK na zasadzie licencji CC (Creative Commons - pewne prawa zastrzeżone; poszanowanie osobistych praw autorskich przy rezygnacji z praw majątkowych). Płyty dvd z filmami oraz płyty z bankiem zdjęć przekazane zostaną urzędom gmin.

WARSTWA INFORMACYJNA - PRZESŁANIE:
- ogólna informacja o Cedyńskim Parku Krajobrazowym (kiedy powstał, usytuowanie, powierzchnia, rezerwaty, zabytki, miasta i miejscowości itd...),
- funkcja upowszechniania wiedzy przyrodniczej, kształcenia proekologicznego na przykładzie gatunków chronionych w Parku,
- aspekt prawny ochrony przyrody,
- wyjaśnienie roli kulturotwórczej Parku (m. in. zabytki),
- podkreślenie roli pracowników w zachowaniu przyrody i kształtowaniu Parku dla przyszłych pokoleń (ukazanie celów, zadań i całokształtu ich pracy),
- możliwości rekreacyjne na terenie Parku i jego otuliny,
- rola gospodarcza Parku dla gmin oraz całego regionu (np.: agroturystyka)

TŁO TEMATYCZNE:
Rozwój gospodarczy i rozrost urbanistyczny coraz bardziej zmniejsza zasoby przyrodnicze Ziemi. Natura kiedyś własnymi siłami musiała reprodukować zaistniałe straty, a teraz także człowiek musi pomagać w utrzymaniu równowagi świata przyrody poprzez zachowanie stref bezpieczeństwa siedliskowego dla fauny i flory. Bez tego wsparcia cenne, pojedyncze ekosystemy, będące przestrzeniami przetrwania dla wielu gatunków narażone byłyby na wymarcie. Zachowanie różnorodności i bogactwa gatunków jest niezbędne dla utrzymania równowagi biologicznej Ziemi i prawidłowego jej rozwoju oraz prawidłowego rozwoju jej mieszkańców. Dla skutecznego zachowania dziedzictwa przyrodniczego niezbędne stało się utworzenie rezerwatów i parków narodowych. W Polsce pierwsze parki narodowe powstały na początku lat 30-tych XX wieku.
Parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty są wielkoobszarowymi, naturalnymi krajobrazami lub terenami odzyskanymi w celu ochrony przyrody. Naturalne środowisko chronione jest w ten sposób, że człowiek tworzy warunki do tego, aby przyroda mogła być pozostawiona własnym, samoistnym procesom i prawom. W ten sposób uzyskana zostaje równowaga ekosystemowa obszarów chronionych.
Tereny chronione stwarzają przestrzeń dla obcowania z przyrodą oraz niezbędne warunki dla nauki i kształcenia proekologicznego; szacunek dla przyrody i szerzej dla otaczającego świata oraz innych ludzi. Prowadząc badania naukowe w obszarach chronionych naukowiec ma kontakt z naturalnymi procesami biologicznymi. Wyniki tak prowadzonych badań mogą być wykorzystane w komercyjnej gospodarce leśnej. Ponadto parki narodowe i krajobrazowe podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu oraz podnoszą w ten sposób wartość gospodarczą regionu. Park krajobrazowy istnieje nie tylko dla wyjątkowych gatunków zwierząt i roślin, ale także dla człowieka, który może podziwiać piękno natury i odpocząć od pośpiechu dnia codziennego.
Cedyński Park Krajobrazowy jest wyjątkowym obszarem województwa zachodniopomorskiego. Park został utworzony, aby pielęgnować i chronić cenne dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowo-historyczne i kulturowe dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Istnienie i rozwój parku stwarza także impulsy dla pozytywnego rozwoju gmin, na których terenie leży, a także dla jego otuliny.


SCENARIUSZ CYKLU FILMÓW

Walory edukacyjno-przyrodnicze
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
(tytuł roboczy)

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-REALIZATORSKIE:
Cedyński Park Krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Cykl filmów ma ukazywać, popularyzować i upowszechniać walory edukacyjno-przyrodnicze Parku. Bohaterem filmów będzie przyroda i historia. Ukazane zostanie piękno i bogactwo przyrodnicze, pokazane głównie w najpiękniejszym okresie roku; pełnego lata i początków jesieni, ale także zimą, na przedwiośnie i wiosną. Jako film przyrodniczy operować będzie szczegółami, widokami wyjątkowych zakątków, będzie dynamiczny, zaskakiwać ma oryginalnymi ujęciami, nietypowym podejściem do tematu i ciekawą perspektywą kręcenia. Pokazana zostanie głównie wyjątkowa roślinność, ale także zwierzęta w naturalnie napotkanych sytuacjach oraz na terenach ich częstego występowania. W ten sposób poprzez walory poznawcze wypełniona zostanie podstawowa jego rola - edukacyjna rola filmu przyrodniczego. Film kierowany będzie do młodzieży i osób dorosłych. Przesłaniem ma być rozbudzenie i utrwalenie szacunku dla przyrody, zarówno flory jak i dziko żyjących zwierząt.
Ze względu na wysoki stopień nieprzewidywalności napotkanych sytuacji podczas realizowania filmu przyrodniczego scenariusz ma charakter pewnego szkicu, w którym wymienione zostaną podstawowe założenia oraz lista miejsc, które mają zostać sfilmowane.
Cykl filmów poza funkcjami edukacyjno-poznawczymi - ma realizować cele wizerunkowe, które powinny koncentrować się na prezentacji Cedyńskiego Parku Krajobrazowego jako unikatowego miejsca pod względem walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa historycznego. W filmie mają zostać zaprezentowane najatrakcyjniejsze dostępne miejsca i trasy Parku, aby osoby zainteresowane mogły osobiście tam się udać i rozkoszować walorami terenu.
Forma narracji spajać będzie materiał filmowy z przekazywanymi treściami, przy czym merytoryczna treść prezentowana w filmie będzie dobrana w taki sposób, aby zrealizować nie tylko cele edukacyjno-poznawcze filmu, ale również umożliwić włączenie treści wizerunkowych (reklamowych).

BANK ZDJĘĆ
Podczas realizacji zdjęć filmowych wykonane zostaną także fotografie. Wraz z opisem miejsca wykonania zostaną pogrupowane tematycznie i umieszczone na podstronie Stowarzyszenia SENK oraz na płycie dvd (jako ROM). Płyty tak jak filmy przekazane zostaną urzędom gmin do dalszego rozpowszechniania.
ZASOBY KADROWE
Przy realizacji projektu przewiduje się, że członkowie Stowarzyszenia będą służyli swoim doświadczeniem, kompetencjami przy nadzorowaniu realizacji projektu.

zdjęcia

powrót